SKHU

Forchem Grill Cleaner

Forchem Grill Cleaner

Aplikačný roztok na čistenie pripálenín z grilov a krbov. Vhodný na čistenie: grilov, rúr na pečenie, pecí, plechov na pečenie, krbov a na odstraňovanie sadzí. Dôkladne odstraňuje organické pripáleniny z tukov a pokrmov, stuhnuté tuky a sadze. Vytvára hustú penu, ktorá dlhšie zotrváva na zvislom povrchu a tým zabezpečí lepší čistiaci účinok.


Len pre profesionálne použitie.

Zloženie: hydroxid sodný, hyroxid draselný, D - glukopyranóza, oligoméry, decyloktylglykozidy, nátrium - poly(etoxyetyl - dodecylsulfát)

Riedenie: pripravený k použitiu

Rizikové vety (R - vety): R36/38 dráždi oči a pokožku.

Xi
Dráždivý

Bezpečnostné vety (S - vety): S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ich vymyť veľkým množstvom vedy a vyhľadať lekársku pomoc. S37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár. S46  V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii.

Skladovanie: v pôvodnom obale. Teplota skladovania nad + 5 °C. Chráňte pred mrazom.

Zneškodňovanie: Prípravok a obal zneškodňujte v súlade ustanovení Zákona o odpadoch č.223/2001 Z.z., v platnom znení. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Kartu bezpečnostnýcg údajov (KBÚ) a kartu údajov o zložkách (KUZ) posielame na vyžiadanie. V prípade záujmu nás kontaktujte.